Теми-икономика.com

Дипломни и курсови работи, реферати, казуси

  Дипломни и курсови работи - до подвързията!

Готови дипломни работи

На Вашето внимание екипът на Теми-икономика.com предлага архив с готови дипломни работи, курсови работи и други разработки.

Цени

Цена за една дипломна работа – 50 лева.

Цена за две дипломни работи – 80 лева.

Цена за индивидуална дипломна работа /при закупуването й тя се премахва от списъка и не се предлага повече в сайта/ - 80 лева


Други готови разработки

Фирмата разполага и с над 3000 курсови работи, казуси, реферати, есета по икономика, финанси, маркетинг, труд и управление на работната заплата, туризъм, европеистика, казуси за НБУ, право, валутни пазари, литература, история, журналистика, реклама и ПР, стопанска история и география, естетика и екология.


Списък от наличните в момента дипломни работи

 1. Финансов анализ на фирма "Микродвигатели" АД.
 2. Анализ на финансовия резултат и рентабилността на примера на "Дружба" АД.
 3. Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в "Дружба" АД
 4. Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт – ЕООД "Финтехмаш" – гр. Пловдив.
 5. Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район "Далекосъобщения" – гр. Монтана.
 6. Бизнес план на СД "Млечен път".
 7. Характеристика и оценка на северното подножие на Витоша (от Княжево до Панчарево).
 8. Състояние на екотуризма в България в частност в национален парк "Централен Балкан".
 9. Същност и особености на екотуризма в България през 2005-2006г.
 10. Туристически круизи в България. Същност и специфика.
 11. Родителски програми за превенция и корекция на заекването в детска възраст.
 12. Групово обучение на ученици.
 13. Индивидуализация на терапевтичния подход при деца със специфични обучителни трудности.
 14. Автомобилно застраховане.
 15. Сецесионът – нова изразност в българското изкуство.
 16. Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на Министерството на транспорта.
 17. Отчетно-информационни проблеми при платежното посредничество на банките.
 18. Иновации в Търговските банки през 2005-2006г. в България на примера на "ОББ" АД.
 19. Банков контрол.
 20. Състояние и насоки за развитие на птицевъдството.
 21. Лобиране в Европейски съюз.
 22. Финансово програмиране.
 23. Ликвидност и отчитане на паричните потоци на предприятието.
 24. Финансов анализ на стопанската дейност на фирма "Х" с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит
 25. Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма.
 26. Митническа система – мита и митнически контрол – предпоставка за приемане на България в Европейския съюз
 27. Усъвършенстване на митническия контрол като фактор за присъединяване на България към митническата теория
 28. Мита и митническа политика в Република България.
 29. Стратегия по програма ИСПА за устойчиво развитие на околната среда
 30. Празникът на София
 31. Literature – beneficial and language learning process
 32. Мобилни мрежи от трето поколение
 33. Маркетинг във фармацевтичните предприятия
 34. Философия на маркетинга
 35. Маркетинг на автомобилното застраховане
 36. Особености на маркетинг – микса в туризма
 37. Технология на маркетинговото управление на банките.
 38. Целевият пазар като елемент от маркетинговата стратегия на фирма "Аспект" ООД.
 39. Маркетингов анализ на фирма, на примера на конкретна фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2004-2005г.
 40. География на населението и трудовите ресурси на България
 41. Управление на труда – работна среда.
 42. Управление на трудовите ресурси в конкретна фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2004-2005г.
 43. Мотивация на трудовите ресурси на примера на конкретна фирма;
 44. Управление на трудовите ресурси по стандартите за качество на ЕС;
 45. Международни митнически конвенции
 46. Управление на валутния риск и счетоводно отчитане.
 47. Финансов анализ на фирма – 6 разновидности на дипломни работи, обхващащи анализ за периода 2004-2005г.
 48. Масовият туристически поток в България.
 49. Анализ на туристически обект в България – Боянската църква.
 50. Счетоводен отчет на приходите на стопанското предприятие на примера на фирма "Х".
 51. Счетоводно годишно приключване на фирма на примера на фирма "Х".
 52. Стратегическо управление на фирма, на примера на фирма "Х".
 53. Междуличностните отношения в педагогическия колектив на примера на Френска гимназия – София.
 54. Диагностика и управление на професионалния стрес в МВР.
 55. Мотивация на служителите от специалните служби в МВР.
 56. Мотивация на сестринския персонал в България.
 57. Възможности за усъвършенстване на системата за отчитане на производствените и извъпроизводствени разходи с оглед калкулиране на пълна и съкратена себестойност на примера на конкретна фирма;
 58. Практико-теоретичен анализ на учебната система в Бълтария за периода 1989-2006г.
 59. Приватизацията в България за периода 1992-2006г.
 60. Практико-теоретичен анализ на Закона за счетоводството от 4 август 2006г.
 61. Присъединяването на България към Европейския съюз и фирмената стратегия на "Главболгарстрой" АД
 62. Методологически проблеми на хармонизирането на висшето образование в ЕС и България.
 63. Електронна търговия, създаване на уеб страница
 64. Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000 в "Глобул".
 65. Функции на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол.
 66. Позициониране на хотелски обект по примера на хотел "Рила" в КК "Боровец".
 67. Управление на продажбите по територии на примера на конкретна фирма;
 68. Реклама на Кока Кола в телевизията – 2006г.
 69. Рекламна стратегия на "Арома" АД – 2006г.
 70. Управление на човешките ресурси в "Данон България" АД.
 71. Организация на производството на индустриална фирма (на примера на Комбинат за цветни метали - Пловдив).
 72. Външна търговия между България и Италия за периода 1995-2005г.
 73. Проблеми на технологията и организацията на данъчния контрол за системата или по отделни видове данъци.
 74. Анализ на позициониране на българските вина на Английския пазар
 75. Анализ на състоянието на логистичните дейности и тяхното управление в "Нестле София" АД.
 76. Анализ на логистичната дейност на конкретна фирма за 2006г.
 77. Развитие и тенденции на капиталовия пазар в България за периода 1990-2005г.
 78. Външно търговски сделки на търговска фирма.
 79. Глобализация и антиглобализъм – същност, фактори за развитие и резултати.
 80. Хармонизиране на данъчното законодателство в България спрямо изискванията на ЕС в частта за ДДС ставките.
 81. Ефектът от членството в ЕС за малките страни.
 82. Ефективност от маркетинговата дейност на фирмата.
 83. Същност на стратегическото управление на фирмата по примера на конкретна фирма.
 84. Интеграция на знания в "ЦБА" АД – предпоставка за пазарна конкурентоспособност.
 85. Журналистиката – политика, шоу-бизнес и реклама в България.
 86. Жизнен цикъл и разработване на нови продукти.
 87. Задачи на счетоводството при отчитане на контокорентните кредити.
 88. Същност и теоретични аспекти на презастраховането в България през 2006г.
 89. Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт - ЕООД "Финтехмаш".
 90. Инвестиционен проект за създаване и развитие на курортен комплекс "Шкорпил", с. Шкорпиловци, община Долен Чифлик, област Варна.
 91. Инвестиционна политика на предприятие в сферата на индустрията.
 92. Иновационна политика и нейната роля за повишаване ефективността и конкурентоспособността на фирмата.
 93. Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд.
 94. Инфлацията в България през последните години.
 95. Макроикономическа политика на българските правителства в период на преход от планова към пазарна икономика.
 96. Макроикономическа политика на българските правителства при прехода към пазарна икономика 1989-2005г.
 97. Качество и конкурентоспособност на хотелиерския продукт.
 98. Комуникационна политика на фирмата.
 99. Конкурентоспособност на българската икономика в условията на присъединяване към ЕС - състояние и перспективи.
 100. Кредитиране на предприятията от търговските банки.
 101. Личното подоходно облагане в данъчната система на Република Ирландия и възможност за подобряване ефективността на българското данъчно облагане на физически лица по примера на Република Ирландия.
 102. Маркетингов корпоративен анализ на външнотърговска фирма "Елиад-ахад" ООД град Пловдив.
 103. Маркетингови концепции за развитие на заведение за бързо хранене (на примера на верига ресторанти Happy Bar & Grill).
 104. Маркетингова стратегия на развитие на фирмата на принципа на Била.
 105. Медийна политика на правителството и изграждане на представи в обществото.
 106. Набиране, подбор и обучение на персонал във фирмите.
 107. Обща характеристика и организация на митническия контрол; митническо оформление на стоките за внос и износ; международни митнически конвенции.
 108. Организационни и технологични аспекти на контрола върху вноса и износа на левове, чуждестранна валута и благородни метали.
 109. Организационни форми на предприемачество и внедряване на нов продукт.
 110. Организационни методологически проблеми на митническия контрол.
 111. Организация и технология на дейността на търговска верига Билла.
 112. Организация и управление на рекламната дейност на фирмата на примера на конкретна фирма – три варианта на дипломни работи от 2005 и 2006г.
 113. Организация и управление на складовия процес.
 114. Организация и управление на рекламната дейност на фирмата по примера на конкретна фирма.
 115. Организация на кредитната дейност на търговските банки.
 116. Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.
 117. Организация на управленската дейност в социалното подпомагане.
 118. Организация на продажбеното представяне.
 119. Одит на нестопанските предприятия на примера на "БЧК" Габрово.
 120. Същност и особености на одитната дейност на примера на конкретно предприятие – 2006г.
 121. Пиар-комуникации на варненските културни институти – драматичен театър, куклен театър и опера.
 122. Планиране и контрол на производството.
 123. Планиране на рентабилността във фирма за куриерски услуги – аналитични аспекти.
 124. Подбор и обучените на човешките ресурси в хотел в София.
 125. Политика на регионално развитие на България.
 126. Политика спрямо малките и средните фирми и нейните измерения в България.
 127. Потребителско поведение и фактори, влияещи върху него на примера на "Нестле" АД.
 128. Финансов анализ на българска ферма, изградена по критериите на ЕС.
 129. Преките чуждестранни инвестиции.
 130. Проблеми на изследване на състоянието на логистиката в България
 131. Разработени теми за държавен изпит по логистика за УНСС – 100лв.
 132. Проблеми на контрола върху сделките и плащанията с чуждестранна валута.
 133. Проблеми при кредитиране на малкия и среден бизнес в България.
 134. Прогнозиране на валутните курсове.
 135. Продажби на търговска фирма на примера на "Унипак" АД, гр. Павликени.
 136. Продуктов мениджмънт на фирма.
 137. Продуктовата и иновационна политика при формиране стратегията на фирмата.
 138. Публичният образ на "Пепси кола" и "Кока кола" корпоративен (сравнителен) анализ за периода август 2004-август 2005.
 139. Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район "Далекосъобщения" – гр. Монтана.
 140. Разработване на план за маркетингово проучване на "Арома" АД.
 141. Рекламна стратегия на хотел през 2006г.
 142. Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма.
 143. Роля на корпоративното управление в Русия.
 144. Състояние и перспективи на реформата в Следствието.
 145. Теория на простите числа.
 146. Управление маркетинговата дейност на ЕТ "Стил".
 147. Управление на стоковите запаси на фирмата по примера на фирма "Адитекс" гр. София.
 148. Същност и особености на Европол.
 149. Постиженията на Обединена Европа и пътят на България към членство в контекста на свободата на движение на капитали.

Архивът с дипломни работи се обновява всеки месец.

В случай че се интересувате от разработване на дипломна работа по Ваша тема и с индивидуални изисквания вижте цените за поръчка на дипломна работа