Теми-икономика.com

Дипломни и курсови работи, реферати, казуси

  Дипломни и курсови работи - до подвързията!

Казуси за НБУ

Поръчка на 1 казус за Нов Български Университет - базова цена 50 лв.

Цената на казус може да е различна от посочената базова цена за казус за НБУ, в случай че казусът Ви се отличава със специфични изисквания към разработването му.

Предлагаме решаване на казуси по следните теми и специалности:

 • Банково дело
 • Бизнес план за инвестиции
 • Бизнес комуникации и делови преговори
 • Бизнес комуникации и етикет в туризма
 • Бизнес стратегия на малката фирма
 • Връзки с обществеността
 • Въведение в публичната администрация
 • Външноикономическа дейност на фирмата
 • Данъчно облагане. Застраховане
 • Екология и природознание в туризма
 • Застраховане на малки и средни фирми
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Икономика за мениджъри
 • Икономика на малкото и средно предприятие
 • Икономика на природоползването
 • Икономика на труда
 • Икономика на туристическата фирма
 • Икономически структури и индустриална организация
 • Икономически теории
 • Индустриална организация
 • Интелектуална собственост
 • Информационно осигуряване в туристическата дейност
 • Информационни системи
 • Информационно технологии в бизнеса
 • Логика, философия
 • Макроикономика
 • Макроикономически анализи
 • Маркетинг и реклама на малка фирма
 • Маркетинг на услугите
 • Маркетинг на туристическия бизнес
 • Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност
 • Мениджмънт на туристическата фирма
 • Международен маркетинг
 • Международна икономика
 • Международно междуфирмено сътрудничество
 • Микроикономика
 • Организационно поведение
 • Организация на малкото предприятие
 • Основи на екологията
 • Основи на маркетинга
 • Основи на правото
 • Основи на публичното право
 • Основи на стопанското управление
 • Пари, банки и капиталови пазари
 • Планиране и прогнозиране
 • Пласментна политика
 • Поведение на потребителя
 • Правна защита на конкуренцията
 • Правна култура на бизнес ръководителя
 • Правни проблеми на малката фирма
 • Правно регулиране на маркетинговата дейност
 • Правно регулиране на туристическата дейност
 • Практикум по езикова култура
 • Предприемачество
 • Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомуникации/
 • Приложна математика за икономисти
 • Публична финансова администрация
 • Пъблик рилейшънс и туристическа анимация
 • Регионална икономика
 • Рекламен дизайн
 • Рекламна политика
 • Специализирани видове туризъм
 • Сравнителна стопанска история
 • Стокова политика и иновационен маркетинг
 • Стратегически мениджмънт
 • Теория на вземане на решения
 • Техника на външнотърговската дейност
 • Технология и организация на ресторантьорството
 • Технология и организация на туристическата дейност
 • Технология и организация на хотелиерството
 • Търговско право
 • Управление на информационните системи
 • Управление на качеството
 • Управление на маркетинговата дейност
 • Управление на националната икономика
 • Управление на проекти
 • Управление на промените
 • Управление на промените и фирмената култура
 • Управление на смесени фирми
 • Управление на човешките ресурси
 • Финансов анализ на инвестициите
 • Финансови посредници и пазари
 • Финансово счетоводство
 • Финансово управление на малка фирма
 • Ценова политика
 • В случай че Ви интересува решаване на казус за друг университет или по тема/специалност, която не е включена в списъка - свържете се с нас!